Hướng dẫn cài đặt event hành vi chuyển đổi trên website

Để thực hiện chiến dịch gửi tin tự động theo hành vi khách hàng tương tác trên website. Quý khách vui lòng cài đặt theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhật lại mã <Script> lên website

Quý khách nhấp chuột vào menu “Cài đặt” copy đoạn mã <Script> mới cài lên Header của website

Trường hợp Quý khách đã cài mã <Script> cũ, Quý khách vui lòng xóa bỏ đoạn mã cũ và thay lại bằng mã <Script> mới.


Bước 2: Truy cập vào trang cài đặt chuyển đổi

- Quý khách nhấp chuột vào menu “Cài đặt” Copy mã chuyển đổi muốn theo dõi


Bước 3 Chọn chuyển đổi, event muốn cài đặt

Hành động

Mã chuyển đổi

Page view

mePuzz('track','pageview');

Đăng nhập

mePuzz('track','signin');

Đăng ký

mePuzz('track','signup');

Gửi liên hệ

mePuzz('track','send_contact');

Thêm giỏ hàng

mePuzz('track','add_to_cart');

Bắt đầu thanh toán

mePuzz('track','billing_init');

Nhập thông tin thanh toán

mePuzz('track','billing_info');

Đặt hàng thành công

mePuzz('track','billing_complete');

Gọi Hotline

mePuzz('track','call_hotline');

Bình luận

mePuzz('track','comment');

Chat Support

mePuzz('track','chat_support');

 

Bước 4: Copy mã cài đặt và cài lên Button (Nút kêu gọi hành động tương ứng)