Thêm tin nhắn mới

Tin nhắn mới  là phần bạn soạn thảo nội dung tin nhắn, thông điệp muốn gửi tới khách hàng. Để thêm tin nhắn mới, bạn thực hiện theo bước sau:

 

Bước 1: Tại màn hình Mepuzz, nhấp chuột vào “Thêm tin nhắn”


 

Bước 2: Tại màn hình thêm tin nhắn, nhập các nội dung tin nhắn cần gửi gồm

- Tên tin nhắn

- Tiêu đề tin nhắn: Bạn nhập thông điệp, nội dung chính muốn khách hàng đọc. Tiêu đề có số ký tự tối đa trên moible là 32 ký tự, trên máy tính là 60 ký tự

- Mô tả tin nhắn: Bạn nhập mô tả nội dung ngắn ngọn, nội dung chính giải thích thêm cho tiêu đề tin nhắn.  Số ký tự mô tả nội dung tin nhắn tối đa trên mobile là 42 ký tự, trên máy tính tối đa là 90 ký tự.
- Thêm Button (Lời kêu gọi hành động): Tin nhắn bạn có thể thêm tối đa 2 button lời kêu gọi hành động. Button sẽ gồm nội dung, icon hiển thị và link đích đến


Hình ảnh button hiển thị trong nội dung tin nhắnLưu ý:
Nội dung tiêu đề không chưa các ký tự đặc biệt: 
dấu ngoặc kép ""dấu ngoặc đơn ''

- Link tin nhắn: Link đích khi khách hàng click vào nội dung, hình anh tin nhắn nhận được

Icon kích thước 192x192(px): Nhập link hình ảnh, hình ảnh vuông, logo thương hiệu khi hiển thị

- Ảnh kích thước 360x240(px): Nhập link hình ảnh, hình ảnh lớn chứa nội dung banner hiển thị với khách hàng

 

- Thời gian gửi: Bạn có thể hẹn giờ cho tin nhắn. Nếu bạn muốn gửi ngay, bạn chọn mốc thời gian trễ hơn so với thời gian hiện tại