Câu hỏi về Web Push

Câu hỏi 1: Tin đăng ký và tin không đăng ký khác nhau như thế nào? Cách hoạt động của 2 loại đó hướng đến tập khách hàng nào?

- Tin đăng ký là những tin Web Push khách hàng nhận được khi đồng ý nhận tin nhắn từ website

Để tạo tin đăng ký, bạn xem hướng dẫn tại đây.

- Tin không đăng ký là những tin Web Push cho khách hàng bấm chặn không đồng ý nhận tin nhắn

Để tạo tin không đăng ký, bạn xem hướng dẫn tại đây.


Câu hỏi 2: Tin tự động khác tin định kỳ như thế nào?

Sự khác nhau giữa tin tự động và tin gửi định kỳ

 

Tin tự động

Tin định kỳ

Thời gian:

Tin tự động gửi tin theo ước tính thời gian
đơn vị là phút và sẽ gửi ngay lập tức theo
khoảng thời gian đã cài đặt

Tin định kỳ gửi khoảng thời gian dài hơn
ví dụ: 3 ngày, 7 ngày gần đây, 15 ngày gần đây,
từ trước tới nay,....

Cơ chế:

Tin tự động sẽ lấy được tên sản phẩm,
giá bán, giá giảm, hình ảnh và link của
sản phẩm cuối cùng khách đã xem gửi lại user đó

Tin định kỳ được gửi theo chế độ cài đặt của bạn

Hướng dẫn cài đặt: 

Thêm chiến dịch WebPush gửi tự động
theo hành vi, trải nghiệm khách hàng trên website

Hướng dẫn gửi tin từ thư viên nội dungCâu hỏi 3: Khi nào cần thêm danh sách chiến dịch?

Danh sách chiến dịch là tin tự động. Thời gian gửi tin theo ước tính thời gian đơn vị là phút và sẽ gửi ngay lập tức theo khoảng thời gian đã cài đặt

Để thêm chiến dịch WebPush gửi tự động theo hành vi, trải nghiệm khách hàng trên website, bạn xem thêm hướng dẫn tại đây.