Nguồn truy cập người dùng (Nguồn Marketing)

Nguồn người dùng là một trong những tiêu chí chính để đo lường ROI đối với các chiến dịch marketing Phân tích nguồn đang được sử dụng để đo lường chất lượng lưu lượng truy cập và tương tác và là điều cần thiết để biết các nguồn lưu lượng truy cập, phương tiện hoặc chiến dịch tốt nhất.

Phân tích nguồn được sử dụng để:

So sánh hoạt động hoặc sự kiện của người dùng dựa trên Nguồn hoặc Chiến dịch hoặc Phương tiện

Phân tách các kênh marketing đang triển khai

Phân tích Phiên truy cập đến từ một nguồn cụ thể

So sánh các loại chiến dịch với các chiến dịch trên Mepuzz

Phân tích chuyển đổi và doanh thu theo nguồn 

Phân tích nguồn

Phân tích nguồn đi đôi với phân tích phiên . Khi thuộc tính Nguồn thay đổi hoặc Nguồn thay đổi, thì Mepuzz sẽ coi như một Phiên mới.

Mọi sự kiện hoặc hoạt động của người dùng đều có thuộc tính Tất cả nguồn được đính kèm trong Phiên và với sự kiện Phiên.

Thuộc tính nguồn

Có hai loại thuộc tính Nguồn khác nhau: Tham số UTM và Tham số do người dùng xác định .

Tham số UTM

Các tham số UTM được sử dụng để phân tích các nguồn lưu lượng khác nhau.  Theo mặc định, đọc các thông số UTM từ URL cho web.

Mepuzz hỗ trợ các thông số UTM sau:

utm_source : Xác định trang web hoặc ứng dụng hoặc liên kết đã gửi lưu lượng truy cập. (Ví dụ - YouTube, Instagram, Google)

utm_medium : Xác định loại kênh. (Ví dụ - push, banner, email)

utm_campaign : Xác định tên của chiến dịch. (Ví dụ - Newyear, Bigbillionday)

utm_term : Xác định các cụm từ tìm kiếm cho lưu lượng truy cập phải trả tiền. (Ví dụ - Điện thoại di động + giảm giá)

utm_content : Xác định nội dung. (Ví dụ - biểu ngữ, video, hình ảnh sản phẩm)

Tham số UTM là bắt buộc đối với Phân tích phiên và nguồn. Nếu không có thông số UTM, sẽ không có thông tin có sẵn trên bảng điều khiển.

Bất kỳ theo dõi sự kiện bổ sung nào là không cần thiết. SDK tự động đọc tất cả các thông số UTM được chỉ định và thêm chúng vào tất cả các sự kiện.

Tham số do người dùng xác định

Nhiều nhà tiếp thị sử dụng các thông số nguồn tùy chỉnh dành riêng cho doanh nghiệp của họ. Mepuzz cũng hỗ trợ các thông số nguồn tùy chỉnh.