Trang tổng quan (Bảng điều khiển)

Trang tổng quan MePuzz cung cấp quyền truy cập và xem nhanh các chỉ số của chiến dịch marketing

Các chiến dịch về Web Push, Onsite marketing, thống kê về hành vi khách hàng.

Các chỉ số về lượng khách hành cho phép nhận thông báo Web Push, gỡ thông báo Web push, số lượt chuyển đổi, thông tin chi tiết thông qua hiệu quả chiến dịch, dữ liệu chuyển đổi người dùng, v.v.

Thiết lập lần đầu tiên

Lần đầu tiên khi bạn truy cập vào trang tổng quan, các dữ liệu sẽ chưa có, do quá trình bạn cài đặt trên website chưa được thiết lập

Dữ liệu trang tổng quan

Sau khi bạn hoàn tất quá trình cài đặt MePuzz, dữ liệu đầu tiên của trang tổng quan sẽ được thiết lập. Bạn có thể tạo chiến dịch marketing trên trang để nhận dữ liệu thống kê chi tiết.