SDK web mặc định

Tên sự kiện

Sự miêu tả

Unsubscribed - Đã hủy đăng ký Web Push

Khi người dùng Hủy đăng ký khỏi Web Push

Viewed Web Page - Trang web đã xem

Được theo dõi khi người dùng truy cập một trang

Đã đăng ký Web Push

Đăng ký đẩy web thành công. Đã nhận được mã thông báo đẩy.

Subscribed to Web Push - Đăng ký nhận thôn báo Web Push 

Khi câu hỏi khó được hiển thị cho người dùng 

Click vào phần onsite hiển thị trên web

Khi người dùng click vào banner, popup, sản phẩm trên website

Lượt hiển thị phần onsite trên web

Khi người dùng nhìn thấy nội dung hiển thị trên website

Tự động loại bỏ phần hiển thị onsite trên website

Khi mẫu banner, popup, banner sẽ tự đóng sau một thời gian

Đã click và được Cá nhân hóa Web

Khi người dùng click vào phần tử, nội dung trên website được cá nhân hóa

Đã xem nội dung được Cá nhân hóa

Khi người dùng xem, đọc nội dung trên web được cá nhân hóa

Cá nhân hóa web được phân phối

Khi cá nhân hóa web được gọi là phân phối thành công.

Web đã nhận thông báo

Theo dõi khi người dùng nhận được thông báo trên trình duyệt

Web đã nhấp vào thông báo

Được theo dõi khi người dùng nhấp vào thông báo trên trình duyệt


Tài liệu này liệt kê tất cả thông tin được thu thập theo mặc định với Web SDK. 

Đã xem nội dung được Cá nhân hóa

Khi người dùng xem, đọc nội dung trên web được cá nhân hóa

Cá nhân hóa web được phân phối

Khi cá nhân hóa web được gọi là phân phối thành công.

Web đã nhận thông báo

Theo dõi khi người dùng nhận được thông báo trên trình duyệt

Web đã nhấp vào thông báo

Được theo dõi khi người dùng nhấp vào thông báo trên trình duyệt

Sự kiện mặc định

Sau đây là các sự kiện được Mepuzz Web SDK thu thập

Thông tin thuộc tính sự kiện

Sau đây là các thuộc tính thiết bị được Mepuzz Web SDK thu thập

Tên thuộc tính

Sự miêu tả

URL

URL hiện tại của trang

GTM_Track

Giá trị thuộc tính sự kiện được theo dõi

First_visit

Giá trị Boolean cho biết liệu người dùng có truy cập trang lần đầu tiên hay không

 

Thuộc tính người dùng mặc định

Sau đây là các thuộc tính người dùng có thể được thu thập bởi Mepuzz Web SDK.

  1. Họ tên
  2. Email
  3. Số điện thoại
  4. Giới tính
  5. Ngày sinh
  6. Khu vực

 

Thông tin thiết bị

Sau đây là các thuộc tính thiết bị được Mepuzz Web SDK thu thập

Định danh

Thông tin

hệ điều hành

Web / MWeb

Browser

Thông tin trình duyệt

device_ts

Theo dõi thiết bị 

push_id

Mã thông báo đẩy được tạo bởi SDK