Ý nghĩa, thuật ngữ trong chiến dịch Recommendation sản phẩm

Ý nghĩa, thuật ngữ trong chiến dịch Recommendation sản phẩm

Ý nghĩa trường nội dung trong tab “Thuật toán”

Chiến dịch: Tên chiến dịch phân biệt với các chiến dịch khác nhau

Lựa chọn thuật toán hiển thị: Lựa chọn thuật toán hiển thị sản phẩm theo hành vi khách hàng

Lấy sản phẩm theo thuật toán: Tự động lấy sản phẩm theo thuật toán lựa chọn

Hiển thị các sản phẩm đã có trong hệ thống theo danh sách sản phẩm nhập vào: Hiển thị sản phẩm theo danh sách danh mục hoặc sản phẩm chi tiết

Tùy chỉnh thuộc tính sản phẩm: Lựa chọn tùy chỉnh thuộc tính theo giá sản phẩm

Giới hạn sản phẩm hiển thị: Giới hạn sản phẩm không hiển thị trong một danh mục hoặc chi tiết sản phẩm

Ý nghĩa trường nội dung trong tab “Thiết kế”

Hiển thị thông tin sản phẩm: Lựa chọn các thuộc tính, trường sản phẩm hiển thị như: Tiêu đề, giá bán, giá giảm, ảnh ưu đãi…

Tiêu đề: Tiêu đề chính hiển thị của khung Recommendations

Căn lề, màu chữ nội dung: Tùy chỉnh căn chỉnh màu sắc, kích thước chữ

Ý nghĩa trường nội dung trong tab “Hiển thị”

Chế độ hiển thị: Tần suất hiển thị của khi khách thỏa mãn điều kiện. Bạn tùy chọn hiển thị theo:

  • 1 lần/ngày: Xuất hiện 1 lần duy nhất trong ngày
  • Theo phiên: Khi khách hàng thảo mãn điều kiện theo hành vi sẽ hiển thị
  • Luôn hiển thị: Hiển thị liên tục khi khách trên website

Thiết bị: Lựa chọn thiết bị hiển thị trên Mobile, Máy tính hoặc cả Mobile và Máy tính

Cửa sổ trình duyệt: Lựa chọn hiển thị mở của sổ tab mới hay trong tab hiện tại

Hiển thị sau: Hiển thị sau bao nhiêu giây sau khi khách hàng thỏa mãn hiển thị

Đóng sau: Sẽ đóng lại sau bao nhiêu giây sau khi được hiển thị ra

Cách lề trên/dưới (Pixel): Căn lề căn chỉnh phía trên dưới màn hình

Cách lề trái/phải (Pixel): Căn lề căn chỉnh bên trái, phải màn hình

Khu vực hiển thị banner: Khuc vựa địa lý muốn hiển thị như: Hà Nội, Hồ Chí Minh…

Khu vực không hiển thị banner: Khuc vựa địa lý không muốn hiển thị như: Hà Nội, Hồ Chí Minh…

Đối tượng: Đối tượng, phân đoạn khách hàng theo hành vi, theo trải nghiệm khách hàng trên web muốn hiển thị

Utm Source: Utm được gắn vào link đích, nếu bạn muốn bỏ utm, bạn xóa bỏ Utm mặc định của MePuzz

Url hiển thị: Cho phép hiển thị trên URL nhất định, các URL cách nhau bằng dấu phẩy",")

Loại trừ URL: Loại trừ URL không muốn hiển thị, các URL cách nhau bằng dấu phẩy ",")

ID User hiển thị: Cho phép ID user bạn muốn hiển thị riêng, các ID user cách nhau bằng dấu phẩy",")

Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu hiển thị

Ngày kết thúc: Ngày kết thúc và không hiển thị

Trạng thái: Trạng thái chạy hoặc dừng chiến dịch