Xác định người nhận thông báo Web Push

Số lượng người dùng đã đồng ý nhận thông báo Web Push

Số lượng người dùng đã đồng ý nhận thông báo Web Push trong một khoảng thời gian cụ thể

Số lượng người dùng hủy đăng ký web push trong một khoảng thời gian cụ thể

Phân đoạn người dùng dựa trên URL của trang web mà họ đã đăng ký nhận thông báo web push

Số lượng người dùng nhận và nhấp vào Web Thông báo đẩy

Để xem các chỉ số người dùng web push bạn truy cập vào trong tổng quan hoặc báo cáo đăng ký nhận web pushCác thông số đăng ký nhận Web Push

Tổng người đăng ký: Tổng người chấp nhận thông báo web push, bao gồm cả người đồng ý và không đồng ý
Người đăng ký mới: Là số lượng người đồng ý nhận thông báo web push trong 1 thời gian

Người hủy đăng ký: Là số lượng người hủy đăng ký không nhận web push theo thời gian.

Người đã đăng ký có click vào web push. Được xác định theo hành vi cài đặt mặc định với thuộc tính utm_content = Click_webpush

Người đã đăng ký không click vào web push: Được xác định theo hành vi cài đặt mặc định với thuộc tính utm_content = Not_Click_webpush