Phân quyền truy cập

Các vai trò truy cập cho phép bạn thêm các thành viên trong nhóm của mình trên tài khoản ViteeX và đồng thời đảm bảo các giới hạn truy cập khác nhau được áp dụng tùy thuộc vào nhiệm vụ của thành viên.

Vai trò truy cập

Quản trị viên

Người tạo tài khoản ứng dụng được chỉ định vai trò Quản trị viên theo mặc định. Vai trò có tất cả các quyền đối với tài khoản

Tạo chiến dịch

Thay đổi cài đặt tài khoản

Mời các thành viên trong nhóm

Quản trị viên được phép mời người dùng khác với tư cách là Quản trị viên hoặc phân theo các quyền tương ứng

Quyền Marketing: Quyền cho thành viên tạo các chiến dịch và đọc dữ liệu báo cáo

Người phân tích: Quyền đọc các dữ liệu phân tích và xem dữ liệu, không có quyền chỉnh sửa