Ý nghĩa, thuật ngữ trong chiến dịch onsite banner

Ý nghĩa, thuật ngữ trong chiến dịch Onsite Banner

Chiến dịch: Đặt tên chiến dịch để phân biệt với các chiến dịch khác

Ảnh: Ảnh Banner hiển thị trên website, kích thước ảnh lựa chọn có thể là 350x350, 600x400, 320x100, 320x50

Trang đích: Trang khách hàng sẽ truy cập khi click vào banner

Chế độ hiển thị: Tần suất hiển thị của khi khách thỏa mãn điều kiện. Bạn tùy chọn hiển thị theo:

  • 1 lần/ngày: Xuất hiện 1 lần duy nhất trong ngày
  • Theo phiên: Khi khách hàng thảo mãn điều kiện theo hành vi sẽ hiển thị
  • Luôn hiển thị: Hiển thị liên tục khi khách trên website

Thiết bị: Lựa chọn thiết bị hiển thị trên Mobile, Máy tính hoặc cả Mobile và Máy tính

Cửa sổ trình duyệt: Lựa chọn hiển thị mở của sổ tab mới hay trong tab hiện tại

Hiển thị sau: Hiển thị sau bao nhiêu giây sau khi khách hàng thỏa mãn hiển thị

Đóng sau: Sẽ đóng lại sau bao nhiêu giây sau khi được hiển thị ra

Vị trí: Vị trí sẽ hiển thị trên webiste, gồm các vị trí

  • Popup: Cửa sổ Popup hiển thị trên web
  • Trên trái: Vị trí phía trên bên trái màn hình
  • Trên giữa: Vị trí phía trên ở giữa màn hình
  • Trên phải: Vị trí phía trên bên phải màn hình
  • Dưới trái: Vị trí phía dưới bên trái màn hình
  • Dưới giữa: Vị trí phía dưới ở giữa màn hình
  • Dưới phải: Vị trí phía dưới bên phải màn hình

Cách lề trên/dưới (Pixel): Căn lề căn chỉnh phía trên dưới màn hình

Cách lề trái/phải (Pixel): Căn lề căn chỉnh bên trái, phải màn hình

Khu vực hiển thị banner: Khuc vựa địa lý muốn hiển thị như: Hà Nội, Hồ Chí Minh…

Khu vực không hiển thị banner: Khuc vựa địa lý không muốn hiển thị như: Hà Nội, Hồ Chí Minh…

Đối tượng: Đối tượng, phân đoạn khách hàng theo hành vi, theo trải nghiệm khách hàng trên web muốn hiển thị

Utm Source: Utm được gắn vào link đích, nếu bạn muốn bỏ utm, bạn xóa bỏ Utm mặc định của ViteeX

Url hiển thị: Cho phép hiển thị trên URL nhất định, các URL cách nhau bằng dấu phẩy",")

Loại trừ URL: Loại trừ URL không muốn hiển thị, các URL cách nhau bằng dấu phẩy ",")

ID User hiển thị: Cho phép ID user bạn muốn hiển thị riêng, các ID user cách nhau bằng dấu phẩy",")

Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu hiển thị

Ngày kết thúc: Ngày kết thúc và không hiển thị

Trạng thái: Trạng thái chạy hoặc dừng chiến dịch