Báo cáo chi tiết các chiến dịch

Bên cạnh trang tổng quan cung cấp cho bạn các số liệu tổng quan của các chiến dịch đang chạy. Bạn có thể xem chi tiết hiệu quả các các chiến dịch từ Notification, Onsite marketing trong báo cáo chi tiết.

Với báo cáo chi tiết của từng chiến dịch, bạn sẽ nắm được các chỉ số hiệu quả của từng tính năng, chiến dịch đang triển khai:

Số lượng gửi Web Push

Số lượng hiển thị tin Web Push

Số lượng hiển thị của chiến dịch Onsite Marketing

Số lượng click từng chiến dịch

Tỷ lệ CTR

Tỷ lệ chuyển đổi

Để xem chi tiết các báo cáo, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình menu của MePuzz, bạn nhấp chuột vào “Báo cáo”

Bước 2: Lựa chọn các các chiến dịch báo xem muốn xem

Bước 3: Truy cập trực tiếp vào các chiến dịch chi tiết, xem và đánh giá hiệu quả chiến dịch