Thêm chiến dịch Web Push gửi tự động theo hành vi, trải nghiệm khách trên website

Thêm chiến dịch Web Push gửi tự động theo hành vi, trải nghiệm khách trên website

Để thêm chiến dịch Web push gửi tự động, bạn thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Tại màn hình MePuzz, bạn nhấp chuột vào menu “Tin nhắn” chọn “Danh sách chiến dịch”


Bước 2: Tại màn hình danh sách chiến dịch, bạn nhấp chuột “Thêm chiến dich”


Bước 3: Đặt tên chiến dịch

Bước 4: Tại màn hình chi tiết chiến dịch, nhấp chuột “Thêm tin nhắn”


Bước 5: Tại màn hình  tạo tin, bạn nhập nội dung và chọn điều kiện gửi tin, trường nội dung lấy tự động

Lưu ý: Để hiểu ý nghĩa của các trường nội dung lấy tự động, bạn vui lòng xem hướng dẫn giải thích ý nghĩa các trường nội dung tại đây