Phiên truy cập người dùng

Các phân tích phiên của Mepuzz giúp bạn hiểu sự tương tác người dùng với trang web của bạn. Phân tích phiên được sử dụng để cải tiến sản phẩm và trải nghiệm người dùng.

Bạn có thể sử dụng Phân tích phiên để trả lời các câu hỏi sau:

Thời lượng phiên & Thời lượng phiên trung bình

Tổng số phiên và số phiên trên mỗi người dùng

Số lượng phiên có sự kiện cụ thể (Chuyển đổi mẫu)

Thời lượng trung bình giữa hai phiên người dùng

Định nghĩa phiên

Một phiên là một nhóm các tương tác được thực hiện bởi người sử dụng trên trang web trong một khoảng thời gian xác định. Các phiên chủ yếu được theo dõi bằng cách sử dụng các sự kiện / hoạt động do người dùng thực hiện trên thiết bị.

Phiên dành riêng cho thiết bị. Hoạt động hoặc sự kiện của người dùng là một phần của máy chủ, sẽ không phải là một phần của bất kỳ phiên nào.

Tính toán phiên

Sự kiện hoặc hoạt động đầu tiên được thực hiện bởi người dùng trên thiết bị sẽ bắt đầu phiên. Thời gian bắt đầu phiên được đánh dấu.

Kết thúc phiên được định nghĩa là các trường hợp sau:

Thoát khỏi trang web

Thay đổi nguồn

Nếu phiên hiện tại đang hoạt động và người dùng đã vào phiên từ một nguồn lưu lượng truy cập khác.

Mỗi phiên đều có thời gian bắt đầu phiên và thời gian kết thúc phiên. Tất cả các sự kiện hoặc hoạt động được thực hiện giữa thời gian bắt đầu và kết thúc của phiên là một phần của phiên.

Thay đổi nguồn

Tất cả các phiên đều có thông tin nguồn. Nguồn có các thuộc tính như nguồn lưu lượng truy cập, phương tiện, chiến dịch, v.v. được tìm nạp từ các thông số UTM tương ứng. Nguồn có thể là không trả phí hoặc trả phí. Nếu một phiên đang diễn ra và người dùng truy cập trang web hoặc ứng dụng của bạn bằng một nguồn khác, phiên hiện tại sẽ kết thúc và một phiên mới sẽ bắt đầu với nguồn mới. Nguồn chỉ được coi là khác nếu một hoặc nhiều thuộc tính nguồn không hoàn toàn giống với thuộc tính nguồn hiện tại.