Tạo chiến dịch Countdown

Để tạo chiến dịch Countdown đếm ngược thời gian trên website, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình menu của MePuzz, bạn nhấp chuột vào “Onsite Marketing”, chọn “Countdown”Bước 2: Tại màn hình quản trị chiến dịch Countdown bạn nhấp chuột vào “Thêm mới Countdown”Bước 3: Chọn mẫu giao diện muốn hiển thịBước 4: Tại màn hình thêm mới Countdown, bạn biên tập tùy chỉnh hiển thị cho chiến dịchBước 5: Lưu lại và kiểm tra hiển thị