Ý nghĩa các trường nội dung, các thẻ HTML trong chiến dịch web push gửi tự động

Tên tin nhắn: Đặt tên tin nhắn để phân biệt với các tin nhắn khác

Nội dung hiển thị: Có 2 loại nội dung bạn muốn cấu hình hiển thị tin nhắn tới khách hàng

Theo nội dung biên tập: Nội dung bạn sẽ chủ động biên tập lên, nội dung này sẽ gửi đồng nhất tới 1 đối tượng theo một điều kiện thỏa mãn hành vi của khách trên website

Lấy tự động theo sản phẩm: Tin nhắn web push sẽ tự động lấy theo nội dung, sản phẩm khách hàng xem, trải nghiệm trên website

Tiêu đề: Lấy tự động theo trường nội dung muốn lấy. Ví dụ như: lấy tự động tiêu đề sản phẩm trên web, lấy tự động giá, lấy tự động thông tin khuyến mại

Nội dung: Lấy tự động theo trường nội dung muốn lấy. Ví dụ như: lấy tự động tiêu đề sản phẩm trên web, lấy tự động giá, lấy tự động thông tin khuyến mại

Lưu ý: Nội dung tiêu đề, và mô tả nội dung tin nhắn, bạn có thể biên tập thêm nội dung tùy chỉnh và kèm theo trường lấy nội dung theo bạn mong muốn

Các tường nôi dung lấy tự động gồm:

- Tên sản phẩm: {name}

- Mô tả sản phẩm: {desc}

- Danh mục: {category}

- Giá bán: {price}

- Giá khuyến mại: {price_discount}

- % giảm giá: {percent_discount}

- Thương hiệu: {brand}

- Quà tặng: {git}

Thời gian gửi sau khi phát sinh sự kiện (N phút trước): Được xác định khi sự kiện, hành vi khách tương tác từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc là bao nhiêu phút

Sự kiện phát sinh (*): Hành vi thực tế phát sinh khi khách hàng trên website của bạn