API dữ liệu sản phẩm

API Url: https://api.mepuzz.com/v1/product-update

Header: {

            Accept: application/json,

            token: {token}

}

 

     @url: https://api.mepuzz.com/v1/product-update

     @method: POST

       @params: {

url => required, // Link sản phẩm

    name => optional, // Tên sản phẩm

    desc => optional, // Mô tả sản phẩm

    image => optional, // Ảnh sản phẩm

    price => optional, // Giá sản phẩm

    price_discount => optional, // Giá khuyến mại sản phẩm

    category_name => optional, // Tên danh mục

    category_url => optional,  // Link danh mục

    brand_name => optional, // Tên thương hiệu

    age => optional,  //Độ tuổi

    gender => optional // Giới tính. Giá trị 1: Nam, 2: Nữ.

    status => optional // Tình trạng còn hàng hay hết. Giá trị 0: hết hàng, 1: còn hàng.

 }

 @response:

    Success:

                {

                            “success”: 0,

                            “msg”: “Success”      

}

----------

Fail:

                {

                            “err”: 1,

                            “msg”: “Fail”

                }

 

 

                --- OR ---

                {

                            “err”: 1,

                            “msg”: “Error Token!

                }

 

                --- OR ---

                {

                            “err”: 1,

                            “msg”: “Error urlParams!”

                }

                --- OR ---

                {

                            “err”: 1,

                            “msg”: “Error App! ”

                }